Direkteure en beamptes aanspreeklikheid

September 1, 2014

Omskrewe gebeurtenisse

Onregmatige dade soos hierna bepaal in die gekose versekeringsooreenkomste en uitbreidings, wat voorkom op of na die terugwerkende datum wat in die bylae vermeld word en lei tot eise wat aanvanklik gedurende die versekeringstydperk ingestel word. Die versekeraar stem in om die volgende skadeloos te stel:

Versekeringsooreenkoms A – Direkteure en beamptes se individuele dekking

die versekerde persone teen verlies voortspruitend uit ’n eis wat teen hulle gesamentlik of afsonderlik ingestel word op grond van ’n onregmatige daad wat deur hulle gepleeg of na bewering deur hulle gepleeg is.

Versekeringsooreenkoms B – Versekerde maatskappy se terugbetalingsdekking

die versekerde maatskappy vir bedrae betaal deur die versekerde maatskappy om versekerde persone teen ’n eis skadeloos te stel, maar slegs in soverre die versekerde maatskappy kontraktueel of regtens toegelaat word om dit te doen.

Omskrywings

Eis

Eis beteken:

(a) ’n skriftelike aanmaning, of

(b) ’n siviele geding, insluitend derdeparty-geding, teeneis of arbitrasiegeding, wat begin is deur die betekening van ’n lasbrief, dagvaarding of soortgelyke geding, of

(c) ’n kriminele geding, wat begin is deur ’n akte van beskuldiging in te dien of ’n soortgelyke proses te volg, of

(d) ’n formele administratiewe of regulatoriese geding, wat begin is deur ’n kennisgewing van aanklagte, formele ondersoekbevel of soortgelyke dokument in te dien, of

(e) ’n arbitrasiegeding vir ’n onregmatige daad, insluitend ’n appèl daarvan.

Verdedigingskoste

Verdedigingskoste beteken daardie deel van ’n verlies wat bestaan uit redelike koste, heffings, fooie (insluitend maar nie beperk nie tot prokureursfooie en kundiges se fooie) en uitgawes (behalwe gereelde of oortydlone, salarisse of fooie van die direkteure, beamptes of werknemers van die versekerde maatskappy) wat aangegaan word vir die verdediging of ondersoek van eise.

Verdedigingskoste sluit ook premies in wat betaal word vir versekeringspolisse of effekte wat vereis kan word om ’n appèl in te stel of aangegaan word om teen ’n ongunstige uitspraak te appelleer, mits ’n senior regsadviseur wat deur die versekeraar aangewys is van mening is dat sodanige appèl waarskynlik suksesvol behoort te wees.

Werkverwante onregmatige daad

Werkverwante onregmatige daad beteken enige daad wat aanleiding gee tot ’n eis of reeks verwante eise met betrekking tot ’n vorige, huidige of voornemende werknemer van die versekerde en voortspruitend uit ’n werklike of beweerde onbillike of onregmatige afdanking, ontslag of beëindiging, hetsy werklik of konstruktief, van diens, werkverwante wanvoorstelling, onregmatige versuim om in diens te neem of te bevorder, onregmatige ontneming van loopbaangeleenthede, onregmatige dissiplinêre optrede; versuim om akkurate posverwysings te verskaf; versuim om ’n aanstelling te maak, of nalatige werknemerbeoordeling; of seksuele of werkplekteistering of teistering van enige aard op grond van ras of gestremdheid (insluitend die beweerde skep van ’n teisterende werkomgewing); of onregmatige diskriminasie, hetsy direk, toereikende werknemerbeleid en -prosedures te verskaf.

Uitvoerende beampte

Uitvoerende beampte beteken die voorsitter, hoof uitvoerende beampte, besturende direkteur, hoof finansiële beampte of interne hoofregsadviseur van die versekerde maatskappy.

Versekerde

Versekerde, waarvan die enkelvoud die meervoud insluit en die manlike geslag die vroulike geslag insluit beteken die versekerde persone en slegs ten opsigte van versekeringsooreenkoms B (indien verseker), die versekerde maatskappy.

Versekerde maatskappy

Versekerde maatskappy beteken die maatskappy of organisasie wat in die bylae genoem word, insluitend sy filiale wat in die bylae genoem word.

Versekerde persoon/persone

Versekerde persoon/persone beteken:

(a) enige natuurlike persoon wat behoorlik verkies of aangestel is, word of sal word as direkteur of beampte van die versekerde maatskappy; en

(b) ’n werknemer van die versekerde maatskappy maar slegs in soverre sodanige werknemer

(i) in ’n bestuurs- of toesighoudende hoedanigheid optree

(ii) as die versekerde maatskappy se maatskappysekretaris optree

(iii) as medeverweerder saam met ’n direkteur of beampte ten opsigte van ’n eis benoem word.

Versekerde persoon sluit nie eksterne ouditeure in wat deur die versekerde aangestel word nie.

Insolvensie

Insolvensie beteken die status van die versekerde maatskappy voortspruitend uit die aanstelling deur ’n staatsamptenaar, agentskap, bank ooreenkomstig ’n algemene of spesifieke notariële verband, of hof, van ’n ontvanger, bewaarder, likwidateur, administrateur, trustee, rehabiliteerder of ekwivalent om beheer oor te neem van of toesig te hou oor sodanige versekerde of sodanige versekerde te bestuur, likwideer of administreer.

Samehangende onregmatige dade

Samehangende onregmatige dade beteken alle onregmatige dade wat met mekaar verband hou ten opsigte van ’n feit, omstandigheid, situasie, gebeurtenis, transaksie, oorsaak of situasies, gebeurtenisse, transaksies of oorsake.

Verlies

Verlies beteken die bedrag wat die versekerde regtens verplig word om te betaal op grond van elke eis en vir alle eise gedurende die versekeringstydperk en die blootstellingstydperk, indien uitgeoefen, wat teen hulle ingestel word vir onregmatige dade waarvoor dekking geld, insluitend maar nie beperk nie tot skadevergoeding, uitsprake, skikkings en verdedigingskoste insluitend ongunstige hofkostebevele of maatskappy-bekragtigde instemming om regskoste te betaal.

Verlies sluit nie die volgende in nie:

(a) enige bedrag waarvoor die versekerde kwytskelding van betaling ontvang het;

(b) belastings, boetes of strafvoltrekkings wat deur die wet opgelê word;

(c) die meervoudige deel van ’n vermenigvuldigde skadevergoeding deur die versekerde aangegaan; of

(d) sake wat ingevolge die wet as onversekerbaar beskou word; met dien verstande dat hierdie omskrywing nie bestraffende skadevergoeding wat deur die versekerde aangegaan word, uitsluit in soverre sodanige skadevergoeding ingevolge toepaslike wetgewing versekerbaar is nie.

Entiteit sonder winsoogmerk

Entiteit sonder winsoogmerk beteken korporasie, gemeenskapskas, fonds of stigting sonder winsoogmerk wat

(a) nie by die omskrywing van versekerde ingesluit is nie;

(b) beoog word in Bylae 1 van die Maatskappywet Nr. 71 van 2008 soos gewysig.

Beampte

Beampte word uitgebrei om enige natuurlike persoon in te sluit wat in ’n bestuurs- of hoedanigheid by die versekerde in diens is.

Buite-entiteit

Buite-entiteit beteken ’n entiteit wat nie by die omskrywing van versekerde maatskappy ingesluit is nie en

(a) waarin die versekerde maatskappy ’n uitgereikte aandeel/aandele hou; of

(b) wat ’n belastingvrygestelde entiteit liefdadigheidsorganisasie is.

Versekeringstydperk

Versekeringstydperk beteken die tydperk wat in die bylae vermeld word, onderworpe aan vroeë beëindiging ooreenkomstig spesifieke voorwaarde 14.

Afdeling

Afdeling beteken die aansoekvorm, hierdie afdeling die bylae en enige endossemente hierby.

Besoedelstowwe

Besoedelstowwe beteken enige stof wat gevaarlike eienskappe openbaar soos omskryf of geïdentifiseer deur die Wet op Gevaarlike Stowwe van 1973. Sulke stowwe sluit in, sonder beperking, vaste stowwe, vloeistowwe gasagtige of termiese irriteermiddels, kontaminante of rook, damp, roet, walms, sure, alkalieë, chemikalieë of afvalstowwe.

Besoedelstowwe beteken ook enige ander luguitlating, reuk, afvalwater, olie of olieprodukte, aansteeklike of mediese afvalstowwe, asbes of asbesprodukte, elektriese of magnetiese of elektromagnetiese velde en geraas.

Aansoek

Aansoek beteken alle getekende aansoeke, insluitend aanhangsels en dokumente wat daarmee saam ingedien word, vir hierdie afdeling of vir enige polis waarvan hierdie afdeling ’n hernuwing of vervanging is. Al sodanige aansoeke, aanhangsels en dokumente word geag by hierdie afdeling aangeheg en daarby ingelyf te wees.

Sekuriteit(e)

Sekuriteit(e) beteken enige aandele in die kapitaal van ’n maatskappy en sluit effekte en skuldbriewe wat in aandele omskep kan word en enige regte of belange in ’n maatskappy of ten opsigte van sodanige aandele, effekte of skuldbriewe in.

Filiaal

Filiaal beteken enige organisasie waarin die versekerde maatskappy hetsy direk of indirek deur een of meer van sy filiale

(a) ’n meerderheid van stemregte het; of

(b) die reg het om ’n meerderheid van sy direkteure aan te stel of te verwyder; of

(c) ooreenkomstig ’n skriftelike ooreenkoms met ander aandeelhouers alleen ’n meerderheid van stemregte daarin beheer.

Onregmatige daad

Onregmatige daad beteken:

(a) enige fout, verdraaiing, misleidende stelling, daad, weglating, nalatigheid of pligsversuim wat werklik of na bewering gepleeg of probeer pleeg is deur enige van die versekerde persone, individueel of andersins, in hul hoedanigheid as sodanig; of

(b) enige saak ten opsigte waarvan ’n eis teen ’n versekerde persoon ingestel word suiwer op grond van sy diens in sodanige hoedanigheid.

Behalwe soos andersins spesifiek in hierdie afdeling bepaal kan word, sluit onregmatige daad nie gedrag in nie wat werklik of na bewering gepleeg of probeer pleeg is deur versekerde persone in hul hoedanigheid as ’n direkteur, beampte, trustee of werknemer van ’n ander organisasie as die versekerde maatskappy, selfs al is diens in hierdie hoedanigheid met die kennis en toestemming van, in opdrag of op versoek van, of deel van die pligte wat gereeld aan die versekerde persoon opgelê word deur die versekerde maatskappy.

Spesifieke uitsonderings

Die versekeraar is nie aanspreeklik nie vir verlies voortspruitend uit ’n eis

1. wat gegrond is op, voortspruit uit of toeskryfbaar is aan

(a) ’n onregmatige daad waarvan die versekerde by die aanvang van hierdie afdeling bewus was;

(b) ’n feit, omstandigheid of situasie wat die onderwerp is van ’n skriftelikte kennisgewing wat gegee is ingevolge ’n afdeling waarvan hierdie afdeling ’n hernuwing of vervanging is;

(c) ’n vorige of hangende regsgeding teen die versekerde by die aanvang van hierdie afdeling of dieselfde of wesenlik dieselfde feit, omstandigheid of situasie onderliggend daaraan of soos daarin beweer;

2. vir ’n onregmatige daad deur ’n versekerde persoon in ’n buite-entiteit;

3. ingestel of aan die gang gehou deur of namens die versekerde maatskappy of ’n versekerde persoon in enige hoedanigheid behalwe:

(a) ’n eis wat ’n afgeleide aksie is wat ingestel is of aan die gang gehou word namens die versekerde deur een of meer persone wat nie versekerde persone is nie en wat die eis sonder die versoek of aansporing van ’n versekerde instel en in stand hou;

(b) ’n eis ingestel of aan die gang gehou deur ’n versekerde persoon vir kontribusie of skadeloosstelling, indien die eis direk voortspruit uit ’n ander eis wat deur hierdie afdeling gedek word; of

(c) ’n eis ingestel of aan die gang gehou deur ’n werknemer van die versekerde maatskappy behalwe soos beskryf in die omskrywing van versekerde persoon; of

(d) ’n eis ingestel of aan die gang gehou deur ’n versekerde persoon vir werkverwante onregmatige daad;

4. wat gegrond is op, direk of indirek voortspruit uit, die gevolg is van of op enige wyse gemoeid is met ’n pensioen-, winsdelende of werknemervoordeelof welsynsprogram of enige aandeelopsie, aandeelaansporingskema of trust wat geheel en al of gedeeltelik ten bate van enige van die direkteure, beamptes of werknemers van die versekerde gestig is;

5. vir liggaamlike besering, sielskwelling, emosionele nood, siekte of sterfte van ’n persoon, of vir skade aan of vernietiging van tasbare eiendom insluitend verlies van gebruik daarvan, of vir karakterskending of inbreuk op ’n persoon se reg op privaatheid; Met dien verstande dat hierdie uitsondering nie geld nie ten opsigte van werklike of beweerde sielskwelling, emosionele nood, belastering, beswaddering, karakterskending of inbreuk op ’n persoon se reg op privaatheid in ’n eis deur ’n vorige, huidige of voornemende werknemer van die versekerde maatskappy vir ’n werkverwante onregmatige daad;

6. wat gegrond is op, voortspruit uit of toeskryfbaar is aan

(a) die werklike, beweerde of dreigende storting, vrystelling, ontsnapping, sypeling, migrasie of uitlating van besoedelstowwe in of op vaste of persoonlike eiendom, water of die afmosfeer; of

(b) ’n opdrag of versoek dat die versekerde toets vir besoedelstowwe of besoedelstowwe monitor, opruim, verwyder, beperk, behandel, detoksifiseer of neutraliseer, of ’n vrywillige besluit om dit te doen; insluitend sonder beperking enige sekuriteite-eis of enige ander eis namens of deur die versekerde, sy sekuriteitehouers of krediteure op grond van, voortspruitend uit of toeskryfbaar aan die sake wat in hierdie uitsondering beskryf word;

7. voortspruitend uit ’n onregmatige daad wat voor die terugwerkende datum vermeld in die bylae voorgekom het, met dien verstande dat niks wat in hierdie uitsondering vervat is vertolk word as die ontheffing van die versekerde van sy verpligting om alle besonderhede van eise wat ingestel of uitstaande is of gebeurtenisse wat waarskynlik tot ’n eis aanleiding sal gee, as ’n wesenlike feit bekend te maak nie;

8. vir ’n opsetlik bedrieglike daad of versuim of ’n opsetlike oortreding van ’n wet of regulasie indien ’n uitspraak of ander finale beslissing wat vir sodanige versekerde persoon ongunstig is, bepaal dat sodanige versekerde persoon trouens sodanige daad, versuim of opsetlike oortreding gepleeg het; of

9. wat gegrond is op, voortspruit uit of toeskryfbaar is aan die feit dat sodanige versekerde persoon persoonlike wins, vergoeding of finansiële voordeel verkry waarop sodanige versekerde persoon nie regtens geregtig is nie;

10. wat gegrond is op, voortspruit uit of die gevolg is van die lewering van of versuim om professionele dienste te lewer;

11. wat gegrond is op, voortspruit uit of die gevolg is van versuim om versekering te reël, in stand te hou of te koop;

12. wat gegrond is op, voortspruit uit of ’n oortreding is van hetsy die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (No. 1 van 1999 soos gewysig) of die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (No. 56 van 2003 soos gewysig);

13. wat gegrond is op, voortspruit uit of toeskryfbaar is aan ’n werklike of beoogde privaat plasing of openbare aanbod van sekuriteite van die versekerde;

14. voortspruitend uit die insolvensie van die versekerde maatskappy indien, by die aanvang van hierdie afdeling,

(a) die versekerde maatskappy se laste sy bates oorskry;

(b) die versekerde maatskappy geregverdigde rede gehad het om ondernemingsreddingverrigtinge te oorweeg;

15. Ingestel teen die versekerde vir ’n werklike of beweerde onregmatige daad deur ’n groot aandeelhouer. Vir die doeleindes van hierdie uitsondering is ’n groot aandeelhouer ’n aandeelhouer van die versekerde

(a) wat meer as 50 persent van die gewone aandele besit of beheer; of

(b) wat die reg het om direkteure aan te stel of te verwyder en meer as 50 persent van die stemregte by vergaderings van die direksie het; of

(c) wat alleen beheer oor meer as 50 persent van die stemregte in die versekerde maatskappy het, ongeag of dit ooreenkomstig ’n ooreenkoms met ander lede is of nie;

16. voortspruitend uit of ten gevolge van beweerde of werklike

(a) betalings, kommissies, gratifikasies, voordele of enige ander gunste vir of ten bate van enige heeltydse of deeltydse plaaslike of buitelandse regering of weermagbeamptes, werknemers of lede van hul gesinne of ’n entiteit waarby hulle geaffilieer is; of agente, werknemers of direkteure, agente, eienaars, verteenwoordigers,

(b) betalings, kommissies, gratifikasies, voordele of enige ander gunste vir of ten bate van enige heeltydse of deeltydse beamptes, direkteure, agente, vennote, verteenwoordigers, hoofaandeelhouers, geaffilieerdes (insluitend beamptes,

(c) politieke bydraes, hetsy plaaslik of in die buiteland.

17. Die versekeraar is nie aanspreeklik vir enige betaling in verband met ’n verlies voortspruitend uit, gegrond op of toeskryfbaar aan of op enige wyse gemoeid met ’n werklike of beweerde daad van geldwassery nie. Die bewyslas rus op die versekerde om te bewys dat ’n verlies nie binne die geldwassery-uitsondering val nie. Geldwassery beteken die werklike of gepoogde sameswering om ’n daad te pleeg of te laat pleeg, hulp daartoe te verleen, advies daaroor te gee, dit te bewerkstellig of aan te stig, wat ’n oortreding(s) is van en/of ’n misdaad/misdade uitmaak ingevolge:

(a) geldwassery-wetgewing (of enige bepaling en/of reëls of regulasies neergelê deur ’n regulatoriese liggaam of owerheid daarkragtens), insluitend ’n daad wat, indien dit in ’n deel van die Verenigde Koninkryk voorgekom het, onregmatig sou wees ingevolge Deel 7 van die “Proceeds of Crime Act 2002 (c.29) et seq.” en/of ’n daad wat, indien dit in ’n deel van die Verenigde State voorgekom het, onregmatig sou wees ingevolge die “Racketeer Influenced and Corrupt, Organisation Act 18 United States Code 1961 et seq.”; of

(b) wetgewing wat die “European Council Directive, 91/308/EEC” soos gewysig (insluitend Deel 3 van die “United Kingdom Terrorism Act 2000 (c.11) et seq.”) oor die voorkoming van die gebruik van die finansiële stelsel vir geldwasserydoeleindes toepas of ontwerp is om dit toe te pas; en/of

(c) ’n oortreding ingevolge die Internasionale Konvensie teen die Finansiering vir Terrorisme.

Spesifieke voorwaardes

1. (a) Vir die doeleindes van hierdie afdeling word alle eise voortspruitend uit dieselfde onregmatige daad en alle samehangende onregmatige dade van die versekerde persone geag een eis te wees, en sodanige eis word geag aanvanklik ingestel te wees op die datum van die vroegste van sodanige eise wat aanvanklik teen hulle ingestel is, ongeag of sodanige datum voor of gedurende die versekeringstydperk is.

(b) Die versekeraar se maksimum aanspreeklikheid vir verlies op grond van alle eise wat aanvanklik gedurende dieselfde versekeringstydperk ingestel word, hetsy deur een of versekeringsooreenkomste gedek, is die skadeloosstellingsperk vir elke versekeringstydperk soos in die bylae uiteengesit is.

(c) Behalwe soos andersins in hierdie klousule bepaal, geld die versekeraar se aanspreeklikheid ten opsigte van verlies voortspruitend uit elke eis slegs vir daardie deel van verlies bo die toepaslike eerste bedrag betaalbaar soos vermeld in die bylae, en sodanige eerste bedrag betaalbaar word deur die versekerde op eie risiko gedra.

(d) Verdedigingskoste is deel van en nie bykomend tot die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld word nie, en gemelde skadeloosstellingsperk word met die bedrag van sodanige verdedigingskoste verminder.

(e) Die uitoefening van die blootstellingstydperk-opsie verhoog of herstel nie die skadeloosstellingsperk wat in die bylae aanspreeklikheid is vir vermeld word nie, welke skadeloosstellingsperk alle verlies op grond van alle eise wat versekeringstydperk en blootstellingstydperk, gekombineer, ingestel is.

2. Die versekerde moet, as ’n opskortende voorwaarde vir sy regte ingevolge hierdie afdeling:

(a) die versekeraar so gou as redelikerwys moontlik van ’n eis in kennis stel, maar nie later as 30 dae nadat sodanige eis aanvanklik teen ’n versekerde persoon ingestel is nie;

(b) die versekeraar so gou as redelikerwys moontlik in kennis stel nadat hy bewus geword het van omstandighede wat tot ’n eis aanleiding kan gee; ’n eis wat daarna voortspruitend uit sodanige omstandighede ontstaan, word geag ingestel te gewees het op die tydstip toe die omstandighede die eerste keer aangemeld is;

(c) aan die versekeraar sodanige inligting en samewerking gee wat hy redelikerwys kan vereis, insluitend maar nie noodwendig beperk nie tot

‘n beskrywing van die eis of omstandighede, die aard van die

beweerde onregmatige daad, die aard van die beweerde of potensiële skade, die name van werklike of potensiële eisers en die wyse waarop die versekerde die eerste keer van die eis of omstandighede bewus geword het.

3. (a) Dit is die versekerde persoon/persone se plig om ’n eis te verdedig, en nie die versekeraar se plig nie.

(b) Die versekerde en versekerde persoon/persone kom ooreen om nie sonder die versekeraar se skriftelike toestemming ’n eis te skik of aan te bied om dit te skik, verdedigingskoste aan te gaan of andersins enige kontraktuele verpligting te aanvaar of aanspreeklikheid te erken ten opsigte van ’n eis nie. Die versekeraar is nie aanspreeklik vir ’n skikking, verdedigingskoste, aanvaarde verpligting of erkenning waartoe hy nie ingestem het nie.

(c) Ten opsigte van ’n eis wat ingevolge hierdie afdeling ingedien word, het die versekeraar die reg en moet hy die geleentheid gegee word om doeltreffend te assosieer met, en moet hy vooraf deur die versekerde geraadpleeg word aangaande:

(i) die keuse van geskikte verdedigingsprokureurs en regsadviseurs;

(ii) substantiewe verdedigingstrategieë, en inhoud van substantiewe mosies;

(iii) skikkingsonderhandelings.

(d) Die versekerde moet aan die versekeraar alle inligting, bystand en samewerking gee wat die versekeraar redelikerwys versoek en instem dat hy in die geval van ’n eis niks sal doen wat die versekeraar se posisie of die versekerde se potensiële of werklike verhaalreg kan benadeel nie. Die versekeraar kan enige ondersoek instel wat hy nodig ag.

(e) Die versekeraar kan, met die skriftelike toestemming van die versekerde maatskappy, ’n eis skik alleenlik vir ’n monetêre bedrag wat die versekeraar redelik ag. Indien die versekerde instemming tot sodanige skikking weerhou, is die versekeraar se aanspreeklikheid vir alle verlies op grond van sodanige eis hoogstens die bedrag waarvoor die versekeraar sodanige eis kon geskik het, plus verdedigingskoste opgeloop vanaf die datum waarop sodanige skikking skriftelik deur die versekeraar aan die versekerde voorgelê is.

4. Die versekeraar kan geheel na eie goeddunke namens die versekerde persoon/persone verdedigingskoste wat die versekerde persoon/persone in verband met eise teen hulle aangegaan het, voorskiet voordat sodanige eise finaal afgehandel is. In so ’n geval stem die versekerde in dat:

(a) indien uiteindelik vasgestel word dat sodanige verdedigingskoste nie deur hierdie afdeling gedek word nie, dit aan die versekeraar terugbetaal sal word;

(b) sodanige voorskot van verdedigingskoste die skadeloosstellingsperk vir sodanige eis verminder;

(c) sodanige voorskot van verdedigingskoste nie ’n vermoede ten opsigte van die toewysing van ’n ander verlies op grond van ’n eis skep nie;

(d) sodanige voorskot van verdedigingskoste aan spesifieke voorwaarde 5 onderworpe is.

5. Indien die versekerde maatskappy en/of versekerde persoon/persone gesamentlik met ander verlies aangaan in ’n eis, of verlies aangaan wat gedeeltelik deur hierdie afdeling en gedeeltelik nie gedek word nie, moet die versekerde en die versekeraar sodanige bedrag tussen verlies gedek en nie gedek nie toeken op grond van die relatiewe geregtelike blootstelling van die partye aan sake wat gedek word en nie gedek word nie.

Indien daar ooreengekom kan word oor ’n toewysing van verdedigingskoste, moet die versekeraar op ’n lopende grondslag verdedigingskoste toegeken aan die gedekte verlies voorskiet. Indien daar nie ooreengekom kan word oor ’n toewysing van verdedigingskoste nie, moet die versekeraar op ’n lopende grondslag verdedigingskoste wat na die versekeraar se mening ingevolge hierdie afdeling gedek word, voorskiet totdat ’n ander toewysing beding of by wyse van arbitrasie of geregtelik bepaal word. ’n Voorskot van verdedigingskoste is onderworpe aan, en afhanklik van ontvangs deur die versekeraar van ’n skriftelike onderneming deur die versekerde maatskappy en elke versekerde persoon dat sodanige voorskotbedrae deur die versekerdes afsonderlik ooreenkomstig hul onderskeie belange aan die versekeraar terugbetaal sal word indien en in soverre hulle volgens die bepalings en voorwaardes van hierdie afdeling nie op dekking vir sodanige verdedigingskoste geregtig is nie.

’n Toewysing van verdedigingskoste wat onderhandel of by wyse van arbitrasie of geregtelik op grond van ’n eis bepaal is, word terugwerkend toegepas op alle verdedigingskoste op grond van sodanige eis, ondanks enige andersluidende vorige voorskot. ’n Toewysing of voorskot van verdedigingskoste op grond van ’n eis geld nie vir of skep nie ’n vermoede ten opsigte van die toewysing van ’n ander verlies op grond van sodanige eis of ’n ander eis nie.

6. Indien ’n verlies voortspruitend uit ’n eis wat ingevolge hierdie afdeling ingestel word deur ’n ander geldige en invorderbare polis(se) verseker is, hetsy voorheen of nou, dek hierdie afdeling sodanige verlies, onderworpe aan sy bepalings, voorwaardes en uitsluitings, slegs in soverre die bedrag van sodanige verlies meer is as die bedrag van sodanige ander versekering, ongeag of sodanige ander versekering as primêr, bydraend, bykomend, voorwaardelik of andersins vermeld word, tensy sodanige ander versekering slegs as spesifieke ekstra versekering bo die skadeloosstellingsperk van hierdie afdeling aangegaan is.

7. Indien die versekerde maatskappy gedurende die versekeringstydperk

(a) sekuriteite in ’n ander organisasie verkry of verkryging of stigting ’n filiaal word; of

(b) ’n ander organisasie by wyse van ’n samesmelting of konsolidering met die versekerde maatskappy verkry, word sodanige organisasie en sy versekerde persone soos volg deur hierdie afdeling gedek:

(i) Indien die billike waarde van alle kontant, sekuriteite, veronderstelde skuld en ander teenprestasie wat deur die versekerde maatskappy vir sodanige verkryging of stigting betaal is minder is as 20% van die totale bates van al die maatskappye soos weerspieël in die versekerde maatskappy se jongste finansiële state soos by die aanvang van die versekeringstydperk, word sodanige organisasie en sy versekerde persone outomaties deur hierdie afdeling gedek, maar slegs ten opsigte van onregmatige dade wat ná sodanige verkryging of stigting plaasvind.

(ii) Ten opsigte van alle ander verkrygings of stigtings soos beskryf in (a) of (b) hierbo word sodanige organisasie en sy versekerde persone outomaties deur hierdie afdeling gedek, maar slegs vir negentig (90) dae of die res van die versekeringstydperk, wat ook al die minste is, na die effektiewe datum van sodanige verkryging of stigting (“outomatiese dekkingstydperk”) en slegs ten opsigte van onregmatige dade wat ná sodanige verkryging of stigting plaasvind.

8. Indien dit gedurende die versekeringstydperk gebeur dat

(a) die versekerde maatskappy met ’n ander organisasie saamsmelt of konsolideer, of

(b) ’n ander organisasie of persoon of groep organisasies en/of persone wat gesamentlik optree, sekuriteite of stemregte verkry wat tot gevolg het dat die ander organisasie(s) of persoon/persone eienaarskap of beheer oor stemreg verkry van meer as vyftig persent (50%) van die uitstaande sekuriteite wat die huidige stemreg vir die verkiesing van direkteure van die versekerde maatskappy verteenwoordig,

gaan dekking ingevolge hierdie afdeling voort totdat hierdie afdeling beëindig word, maar slegs ten opsigte van eise vir onregmatige dade wat voor sodanige samesmelting, konsolidasie of verkryging plaasvind. Vanaf die effektiewe datum van sodanige samesmelting, konsolidasie of verkryging word alle premies wat op enige tydstip ingevolge hierdie afdeling betaal of verskuldig is, geag ten volle verdien en nie-terugbetaalbaar te wees.

Die versekerde maatskappy moet so gou as redelikerwys moontlik aan die versekeraar skriftelike kennis gee van sodanige samesmelting, konsolidasie of verkryging, tesame met sodanige inligting wat die maatskappy kan aanvra.

9. Indien ’n organisasie voor of gedurende die versekeringstydperk ophou om ’n filiaal te wees, word dekking ten opsigte van sodanige filiaal en sy versekerde persone voortgesit totdat hierdie afdeling beëindig word, maar slegs ten opsigte van eise vir onregmatige dade wat plaasvind voordat sodanige organisasie ophou om ’n filiaal te wees.

10. Geen feit met betrekking tot of kennis in besit van ’n versekerde persoon word ’n ander versekerde persoon toegereken vir die toepassing van uitsonderings wat in hierdie afdeling uiteengesit word nie. Slegs feite met betrekking tot of kennis in besit van ’n uitvoerende beampte word die versekerde maatskappy toegereken vir die toepassing van uitsonderings wat in hierdie afdeling uiteengesit word.

11. Vir die toestaan van dekking ingevolge hierdie afdeling het die versekeraar op die verklaring en voorstellings in die aansoekvorm staatgemaak. Die versekerde verklaar dat al sodanige verklarings en voorstellings waar is en geag word wesenlik te wees vir die aanvaarding van die risiko of gevaar deur die versekeraar ingevolge hierdie afdeling, wat uitgereik word op grond van die waarheid daarvan. Die versekerde erken dat indien enige sodanige verklarings en voorstellings onwaar is, hierdie afdeling nie dekking ten opsigte van enige van die volgende versekerde persone verskaf nie:

(a) ’n versekerde persoon wat geweet het dat die feite oor hom nie eerlik in die aansoekvorm weergegee is nie;

(b) die versekerde maatskappy, ingevolge versekeringsooreenkoms B, in soverre dit ’n versekerde persoon waarna in (a) hierbo verwys is skadeloos stel.

12. Hierdie afdeling dek slegs onregmatige dade wat voorkom en eise wat ingestel word in die Republiek van Suid-Afrika.

13. Hierdie afdeling is onderworpe aan die wette van die Republiek van Suid-Afrika en aan die eksklusiewe jurisdiksie van bevoegde howe daarvan.

14. Hierdie afdeling word beëindig op die vroegste van die volgende:

(a) die effektiewe datum van beëindiging gespesifiseer in ’n vorige skriftelike kennisgewing deur die versekerde maatskappy aan die versekeraar, met dien verstande dat hierdie afdeling nie na die effektiewe datum van die versekerde maatskappy se samesmelting, konsolidasie of verkryging soos beskryf in spesifieke voorwaarde 8 deur die versekerde maatskappy beëindig mag word nie; of

(b) by verstryking van die versekeringstydperk soos in die bylae vermeld; of

(c) tien (10) dae na ontvangs deur die versekerde maatskappy van ’n skriftelike kennisgewing van beëindiging van die versekeraar vir versuim om ’n premie betyds te betaal, sodanige tiendae-tydperk betaal word; of

(d) op sodanige ander tydstip waarop die versekeraar en die versekerde maatskappy kan ooreenkom. Die versekeraar mag nie hierdie afdeling beëindig voordat die versekeringstydperk verstryk het nie, behalwe soos hierbo bepaal indien ’n premie nie betaal word nie. Die versekeraar moet die nog onverdiende premie wat bereken is, teen gebruiklike korttermynkoerse terugbetaal indien hierdie afdeling deur die versekerde maatskappy beëindig word. In enige ander omstandighede word die terugbetaling proporsioneel bereken. Betaling of die aanbied van ’n onverdiende premie deur die versekeraar is nie ’n opskortende voorwaarde vir die geldigheid van sodanige beëindiging nie, maar sodanige betaling moet so gou as redelikerwys moontlik gedoen word.

15. Die versekerde moet op die versekeraar se onkoste al sodanige dinge doen en toelaat dat sodanige dinge gedoen word wat nodig kan wees of redelikerwys deur die versekeraar vereis kan word om regte af te dwing waarop die versekeraar by skadeloosstelling van die versekerde gesubrogeer is of sou word, hetsy sodanige dinge voor of na sodanige skadeloosstelling vereis word.

16. (a) Die versekeraar is nie aanspreeklik nie, tensy ’n opskortende voorwaarde is dat al die voorwaardes van hierdie afdeling nagekom word.

(b) Geen persoon of organisasie het ’n reg ingevolge hierdie afdeling om by die versekeraar aan te sluit as ’n party tot ’n geding teen versekerde persone nie en die versekeraar mag ook nie deur die versekerde of hul regsverteenwoordigers gehinder word nie.

(c) Likwidasie of insolvensie van ’n versekerde maatskappy of die boedel van ’n versekerde persoon onthef nie die versekeraar van sy verpligtinge en ontneem ook nie die versekeraar van sy regte of verweer ingevolge hierdie afdeling nie.

17. Die versekerde maatskappy stem in om namens die versekerde op te tree ten opsigte van die gee en ontvangs van kennis van ’n eis of beëindiging, opsigte van die versekerde die betaling van premies en die ontvangs van terugbetalingspremies wat ingevolge hierdie afdeling verskuldig kan word, die instemming tot en aanvaarding van endossemente, en die gee of ontvangs van kennis waarvoor hierdie afdeling voorsiening maak (behalwe ten persoon/persone se vermoë om aansoek te doen om die blootstellingstydperk). Die versekerde persone stem in dat die versekerde maatskappy namens hulle sodanig kan optree.

18. Geen verandering of wysiging aan of oordrag van belang ingevolge hierdie afdeling is geldig nie, behalwe wanneer dit geskied by wyse van ’n skriftelike endossement by hierdie afdeling wat deur ’n gemagtigde verteenwoordiger van die versekeraar onderteken is.

Klousules en uitbreidings

Boedels en regsverteenwoordigers

Hierdie afdeling dek eise vir onregmatige dade teen die boedels, erfgename, regsverteenwoordigers of regverkrygendes van versekerde persone wat oorlede is of teen die regsverteenwoordigers of regverkrygendes van ’n versekerde persoon/persone wat onbevoeg, insolvent of gelikwideer is in soverre sodanige eise by afwesigheid van sodanige sterfte, onbevoegdheid, insolvensie of likwidasie deur hierdie afdeling gedek sou word.

Aanspreeklikheid van gade

Indien ’n eis teen ’n versekerde persoon ’n eis teen die versekerde persoon se wettige gade insluit suiwer op grond van

(a) sodanige gade se regstatus as ’n gade van die versekerde persoon, of

(b) sodanige gade se eienaarsbelang in eiendom ten opsigte waarvan die eiser beweerde onregmatige dade van die versekerde persoon wil verhaal,

word alle verlies wat sodanige gade regtens verplig word om op grond van sodanige eis te betaal, vir die doeleindes van hierdie afdeling hanteer as verlies wat die versekerde persoon regtens verplig word om te betaal op grond van die eis wat teen die versekerde persoon ingestel is. Alle bepalings en voorwaardes van hierdie afdeling, insluitend sonder beperking die eerste bedrag betaalbaar, van toepassing op verlies deur sodanige versekerde persoon aangegaan in die eis geld ook vir sodanige verlies ten opsigte van die gade.

Die dekking wat deur hierdie uitbreiding verskaf word, geld nie in soverre die eis ten opsigte van ’n beweerde onregmatige daad deur die versekerde persoon se gade is nie.

Blootstellingstydperk

Indien die versekeraar of die versekerde maatskappy nie hierdie afdeling hernu nie of hierdie afdeling beëindig, is die versekerde maatskappy en versekerde persone by betaling van ’n addisionele premie gelyk aan 100% van die jaarpremie vir hierdie afdeling geregtig op ’n verlenging van die dekking vir ’n tydperk van 12 maande (die blootstellingstydperk) na die effektiewe datum van sodanige nie-hernuwing of beëindiging, maar slegs ten opsigte van ’n onregmatige daad soos andersins deur hierdie afdeling gedek indien dit voor die effektiewe datum van sodanige nie-hernuwing of beëindiging plaasgevind het.

Hierdie reg op verlenging verval tensy skriftelike kennisgewing van sodanige keuse, saam met die betaling van die addisionele verskuldigde premie, deur die versekerde maatskappy aan die versekeraar gegee word binne 30 dae na die effektiewe datum van beëindiging of nie-hernuwing. ’n Eis wat gedurende die blootstellingstydperk ingestel word, word geag gedurende die versekeringstydperk ingestel te gewees het.

Die premie verskuldig vir die blootstellingstydperk word by betaling geag ten volle verdien en nie-terugbetaalbaar te wees. Die versekerde maatskappy is nie geregtig om die blootstellingstydperk ingevolge hierdie uitbreiding te kies indien ’n verlenging van dekking ooreenkomstig spesifieke voorwaarde 8 toegestaan word nie.

Aanspreeklikheid t.o.v. hoofregsadviseur

Die lewering van professionele advies deur of dienste van ’n interne hoofregsadviseur wat heeltyds by die versekerde maatskappy in diens is, wat eksklusief aan die versekerde maatskappy gelewer word met betrekking tot die leiding of bestuur van die versekerde, word nie geag binne die bestek te val van professionele dienste soos deur spesifieke uitsondering 10 beoog word nie.

Noodkoste

Indien die versekeraar se skriftelike toestemming nie verkry kan word voordat verdedigingskoste aangegaan word ten opsigte van verlies wat ingevolge hierdie afdeling skadeloos gestel kan word nie, sal die versekeraar terugwerkende goedkeuring vir sodanige verdedigingskoste verleen, met dien verstande dat die versekeraar se aanspreeklikheid hoogstens 10% van die skadeloosstellingsperk is en dat sodanige goedkeuring so gou as redelikerwys prakties moontlik verkry word.

Afgetrede direkteure en beamptes se dekking

Indien hierdie afdeling nie hernu word of vervang word deur ’n ander polis wat dekking vir direkteure en beamptes se aanspreeklikheid verskaf nie en ’n blootstellingstydperk nie opgeroep word nie, word die dekking wat deur hierdie afdeling verskaf word, onderworpe aan die skadeloosstellingsperk, uitgebrei om ’n afgetrede direkteur of beampte skadeloos te stel ten opsigte van eise wat gedurende die tydperk van ses jaar onmiddellik na die datum van sodanige nie-hernuwing teen sodanige persoon ingestel word. Vir die doeleindes van hierdie uitbreiding beteken ’n afgetrede direkteur of beampte ’n persoon wat voor die verstryking van die versekeringstydperk opgehou het om die amp te beklee om enige ander rede as onbevoegdverklaring om die amp van maatskappydirekteur te beklee.

Korporatiewe manslagkoste

Ondanks enige andersluidende bepaling in spesifieke uitsondering 5, sal die versekeraar die versekerde persone skadeloos stel ten opsigte van redelike koste, heffings, fooie (insluitend maar nie beperk nie tot prokureursfooie en kundiges se fooie) en uitgawes (behalwe gereelde of oortydlone, salarisse of fooie van die direkteure, beamptes of werknemers van die versekerde maatskappy) wat noodsaaklikerwys aangegaan word in verband met ’n formele verhoor aangaande die sake van die versekerde maatskappy voortspruitend uit beweerde korporatiewe manslag, selfs al is die versekerde persone nie in die ondersoek genoem nie, met dien verstande dat die versekeraar se aanspreeklikheid ten opsigte van hierdie uitbreiding nie die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld is, oorskry nie.

Uitleweringskoste

  • Koste vir verdediging van uitleweringsgedinge

 

Die versekeraar sal die redelike fooie, koste en uitgawes van elke versekerde persoon (behalwe die vergoeding van die versekerde persoon, koste van hul tyd of koste of bedryfskoste van die versekerde maatskappy) betaal wat met die versekeraar se vooraf skriftelike toestemming aangegaan is deur of namens sodanige versekerde persoon wat in hul hoedanigheid as sodanig optree, in verband met die betwisting, teenstaan en/of verdediging van ’n uitleweringsgeding wat teen sodanige versekerde persoon aanhangig gemaak is, na:

(i) ontvangs deur sodanige versekerde persoon van ’n amptelike skriftelike kennisgewing van die verantwoordelike staatsowerheid dat ’n versoek om uitlewering teen die versekerde persoon ingebring is; of

(ii) die uitvoering van ’n lasbrief vir die inhegtenisneming van sodanige versekerde persoon, wat ook al die vroegste is.

Uitleweringsgedinge sluit ’n appèl met betrekking daartoe asook regterlike hersieningsaansoeke in wat die aanwysing van ’n gebied betwis vir die doeleindes van Wet op Uitlewering van 1962 en die Wysigingswet, No. 79 van 1996 van die Republiek van Suid-Afrika (of die ekwivalente wetgewing in ’n ander gebied), (om twyfel te vermy, insluitend die keuse van die VSA as ’n aangewese kategorie 2-gebied), enige uitleweringsbesluit deur die Minister van Buitelandse Sake of aansoeke by die Europese Hof van Menseregte of soortgelyke hof met betrekking tot uitleweringsgedinge. Die versekeraar se aanspreeklikheid ten opsigte van hierdie uitbreiding is hoogstens 20% van die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld word.

  • Uitleweringskrisiskoste en media-uitgawes

 

Die versekeraar sal as deel van die skadeloosstellingsperk volgens die versekerde persoon se keuse: (i) tot 10% van die subperk vir uitleweringskoste vir media-uitgawes betaal; en

(ii) tot 10% van die subperk vir uitleweringskoste vir uitleweringskrisiskoste betaal.

Vir die doeleindes van hierdie uitbreiding

(i) beteken uitleweringskrisiskoste die redelike fooie, koste en uitgawes van ’n geakkrediteerde regsadviseur en/of belastingadviseur wat met die versekeraar se vooraf skriftelike toestemming deur die versekerde persoon gebruik word, direk in verband met uitleweringsgedinge wat teen sodanige versekerde persoon aanhangig gemaak is;

(ii) beteken media-uitgawes die redelike fooie, koste en uitgawes van openbarebetrekkinge-konsultante wat met die versekeraar se vooraf skriftelike toestemming deur die versekerde persoon gebruik word, direk in verband met uitleweringsgedinge wat teen sodanige versekerde persoon aanhangig gemaak is;

Verdedigingskoste t.o.v. besoedeling

Ondanks enige andersluidende bepaling in spesifieke uitsondering 6 word dekking toegestaan ten opsigte van verdedigingskoste van tot R250 000 wat aangegaan word in verband met die werklike, beweerde of dreigende storting, vrystelling, ontsnapping, sypeling, migrasie of uitlating van besoedelstowwe.

Uitbreiding t.o.v. ontneming van bates

Die versekeraar sal diensverskaffers direk vergoed vir uitgawes aangegaan deur ’n versekerde persoon met betrekking tot skoling, behuising, nutsdienste en persoonlike versekering vir ’n tydperk van hoogstens 12 maande, wat begin 30 dae na die uitvoering van ’n tussentydse bevel om regte van eienaarskap te konfiskeer, te beheer, op te skort of te vries, of ’n vordering ten opsigte van vaste of persoonlike bates van sodanige versekerde

persoon te skep, met dien verstande dat:

(a) ’n persoonlike toelae deur ’n hof voorgeskryf is om sodanige betalings te dek; en

(b) sodanige persoonlike toelae uitgeput is; en

(c) die versekeraar se aanspreeklikheid ingevolge hierdie uitbreiding verder beperk word tot 1% van die skadeloosstellingsperk vir skadeloosstellingsperk, welke perk bo die algemene skadeloosstellingsperk is.

Uitgawes t.o.v. openbare betrekkinge

Onderworpe aan hul vooraf skriftelike instemming, sal die versekeraar fooie, koste en uitgawes betaal van openbarebetrekkinge-konsultante, ’n krisisbestuursfirma of regsfirma wat deur die versekerde persoon gebruik word en redelikerwys deur sodanige versekerde persoon aangegaan word ter voorkoming of beperking van nadelige gevolge of negatiewe publisiteit wat na verwagting kan voortspruit uit ’n eis of ondersoek wat direk met ’n onregmatige daad verband hou waarvoor ’n eis ingevolge hierdie afdeling toegestaan is, met dien verstande dat die versekeraar se aanspreeklikheid hierkragtens verder beperk word tot 5% van die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld word.

Uitgawes t.o.v. naambeskerming

Onderworpe aan hul vooraf skriftelike instemming, sal die versekeraar die redelike fooie en verwante uitgawes betaal van ’n openbarebetrekkinge-firma of -konsultant wat deur die versekerde persoon gebruik word om die bevindings bekend te maak van ’n finale uitspraak ten gunste van die versekerde persoon voortspruitend uit ’n eis wat ingevolge hierdie afdeling toegestaan is, met dien verstande dat die versekeraar se aanspreeklikheid nie die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld word, oorskry nie.

Beskerming van nie-uitvoerende direkteure

Indien die versekeraar vanaf aanvang of vanaf die tydstip van verandering in dekking weens bedrieglike optrede, nie-openbaarmaking, wanvoorstelling of opset om te bedrieg deur die versekerde maatskappy of een of meer van die versekerde persone hierdie afdeling vermy, hou die versekeraar vir elke nie-uitvoerende direkteur wat ingevolge hierdie afdeling verseker is dekking in stand tot die datum waarop die afdeling verstryk, tensy die versekeraar kan vasstel dat sodanige nie-uitvoerende direkteur betrokke was by of bewus was van enige sodanige bedrieglike optrede, nie-openbaarmaking, wanvoorstelling of opset om te bedrieg.

Verdedigingskoste t.o.v. besering en skade

Ondanks enige andersluidende bepaling in spesifieke uitsondering 5, sal die versekeraar slegs die nieskadeloosstelbare verlies met betrekking tot verdedigingskoste van ’n versekerde persoon betaal indien die algemene aanspreeklikheidsversekering wat deur die versekerde maatskappy aangegaan is, nie versekering aanbied nie. Vir die doeleindes van hierdie uitbreiding beteken nie-skadeloosstelbare verlies daardie verlies van

’n versekerde persoon waarvoor die versekerde maatskappy weens regsbeperking of weens sy insolvensie nie skadeloosstelling kan verskaf nie. Die versekeraar se aanspreeklikheid ten opsigte hiervan word verder beperk tot 20% van die skadeloosstellingsperk.

Uitbreiding t.o.v. boetes en strafvoltrekkings

Ondanks enige andersluidende bepaling in die afdeling, sal die versekeraar namens die versekerde persone siviele boetes en strafvoltrekkings betaal wat volgens wet aan sodanige versekerde persone opgelê word na ’n amptelike ondersoek of soortgelyke geding wat gelas is deur ’n beampte of regulerende owerheid aan wie ’n erkenningsbevel deur die Raad op Finansiële Dienste toegestaan is of ekwivalente beampte of regulerende owerheid in enige ander jurisdiksie waarop hierdie versekering van toepassing is om die sake van die versekerde maatskappy te ondersoek, behalwe die volgende:

(a) boetes of strafvoltrekkings wat opgelê word in verband met opsetlike of bedrieglike dade;

(b) enige vorm van kriminele boetes of strafvoltrekkings;

(c) boetes of strafvoltrekkings wat volgens wetgewing van toepassing op die afdeling of deur enige ander toepaslike wetgewing as onversekerbaar beskou word;

(d) boetes of strafvoltrekkings wat opgelê word in verband met belastingregulasie, of belastingskending.

Die versekeraar se aanspreeklikheid ingevolge hierdie uitbreiding word verder beperk tot 2,5% van die skadeloosstellingsperk wat in die bylae vermeld word.

Uitbreiding t.o.v. belasting, die Wet op Vergoeding vir Beroepsbesering en -siektes en die Werkloosheidsversekeringsfonds

Hierdie afdeling word uitgebrei om verlies in te sluit van ’n versekerde persoon voortspruitend uit sy persoonlike aanspreeklikheid vir onbetaalde belastings, vergoeding vir bydraes ten opsigte van beroepsbesering en -siektes en die Werkloosheidsversekeringsfonds indien die versekerde maatskappy insolvent geraak het, behalwe in soverre sodanige aanspreeklikheid voortspruit uit ’n opsetlike voorneme van die versekerde persone om ’n statutêre plig wat die betaling van sodanige belastings en bydraes reguleer te versuim, met dien verstande dat:

(a) die versekeraar se aanspreeklikheid skadeloosstellingsperk; en

(b) die versekeraar nie die insolvensie-uitsondering opgeroep het nie.

Spesiale ekstra beskerming vir direkteure

Die versekeraar sal die nie-skadeloosstelbare verlies van elke direkteur en nie-uitvoerende direkteur, ander toepaslike bestuursaanspreeklikheidversekering, hetsy spesifiek geskryf as ingevolge hiervan verder beperk word tot 10% van die tot die direkteure en nie-uitvoerende direkteure se spesiale ekstra perk, weens ’n onregmatige daad betaal wanneer:

(a) die skadeloosstellingsperk;

(b) alle bo skadeloosstellingsperk van hierdie afdeling of andersins; en

(c) alle ander skadeloosstelling vir verlies wat aan ’n direkteur en nie-uitvoerende direkteur beskikbaar is, alles uitgeput is.

Vir die doeleindes van hierdie uitbreiding beteken nie-skadeloosstelbare verlies slegs daardie verlies ten opsigte van verdedigingskoste van ’n versekerde persoon waarvoor die versekerde maatskappy weens regsbeperking of weens sy insolvensie nie skadeloosstelling kan verskaf nie.

Die versekeraar se aanspreeklikheid ingevolge hierdie uitbreiding word verder beperk tot 1% van die skadeloosstellingsperk vir elke direkteur en nie-uitvoerende direkteur en jaarliks altesaam tot 10% van die skadeloosstellingsperk.

Herstelling van skadeloosstellingsperk

Indien die skadeloosstellingsperk gespesifiseer in die bylae geheel en al of gedeeltelik verminder word as gevolg van die betaling van ’n verlies wat koste en uitgawes insluit, word sodanige skadeloosstellingsperk outomaties tot die omvang van sodanige vermindering herstel, met dien verstande dat:

(a) sodanige herstelde skadeloosstellingsperk slegs geld ten opsigte van eise wat nie oorsaaklik of logies verband hou op grond van onder meer gemeenskaplike feite, omstandighede, situasies, transaksies, gebeurtenisse of besluite of verwante reekse daarvan nie, as die eis(e) wat aanleiding gegee het tot hierdie bepaling; en

(b) die totale aanspreeklikheid van die versekeraar ingevolge hierdie afdeling hoogstens ’n totale bedrag is van twee keer die bedrag wat in die bylae vermeld word.

Indien ekstra oftewel oormaatversekering bestaan met ’n skadeloosstellingsperk wat spesifiek skadeloosstelling bo die perk van hierdie afdeling voorsien, word hierdie bepaling gewysig om te geld slegs as die skadeloosstellingsperk van hierdie afdeling en die skadeloosstellingsperk(e) wat ingevolge enige toepaslike oormaatversekeringspolisse verskaf word, uitgeput is.

Leave a Reply