Testamente

June 24, 2014

Boedelbeplanning is nie net vir ryk mense wat belasting wil ontduik nie. Daar bestaan verskeie omskrywings vir die proses wat kortweg bekend staan as “Boedelbeplanning”. Volgens Meyerowitz (Outoriteit op hierdie vakgebied) is boedelbeplanning die reëling, bestuur, beveiliging en rangskikking van ‘n persoon se boedelbates op so ‘n wyse dat hy vir homself, sy gesin en ander begunstigdes, gedurende sy leeftyd, en vir sy gesin en ander begunstigdes, na sy dood, die optimum en voortgesette benutting daarvan verseker. Daarom is dit belangrik dat alle persone boedelbeplanning doen. Dit kan so eenvoudig wees soos ‘n testament, of dit kan die skep van trusts en die opstel van kontrakte insluit.

Daar is ‘n paar basiese goed wat in gedagte gehou moet word tydens boedelbeplanning o.a die volgende:

1. ‘n Geldige testament Vir ‘n testament om geldig te wees, is daar sekere vereistes waaraan dit moet voldoen, dit is egter iets waaroor u nie te bekommerd hoef te wees nie, aangesien die opsteller van die testament, voorsiening daarvoor sal maak. Wat egter belangrik is om in gedagte te hou, is dat ‘n testament prakties uitvoerbaar moet wees en eenvoudig om te verstaan. 2. ‘n Testamentêre trust ‘n Testamentêre trust is ‘n noodsaaklike deel van jou testament as daar minderjarige kinders betrokke is. Indien jy geskei is, verhinder ‘n testamentêre trust ook jou gewese eggenoot om toegang te hê tot jou kinders se erflating. 3. Likiditeit in die boedel Maak seker dat daar voldoende likiditeit in jou boedel is om tydens jou afsterfte belasting te dek. Baie mense bemaak bates soos vakansiehuise aan hul kinders sonder om daaraan te dink dat, indien hulle nie die belasting of skuld kan betaal nie, die bates verkoop sal moet word. Verseker dat jy likiede bates of spesifieke lewensdekking in jou boedel het om hierdie belasting te dek en verpligtinge te kan nakom.

BOEDELBEPLANNING EN BESIGHEIDSEIENAARS Besigheidseienaars moet sekere aspekte van hulle ondernemings in ag neem wanneer boedelbeplanning gedoen word. Die sluit onder andere die volgende in:

Die vereffening van uitstaande skuld Besigheidseienaars word oor die algemeen verplig om in hulle persoonlike hoedanigheid borg te staan vir skuld wat die besigheid aangaan.Tydens die dood van so borg, kan die skuldeiser die uitstaande lening uit die borg se boedel verhaal, sou die besigheid nie in ‘n posisie wees om die skuld te delg op daardie stadium nie. Verseker dus dat die onderneming voldoende versekeringsdekking het om enige uitstaande skuld ingeval van jou sterfte te betaal, sodat die borgskap nie opgevra word nie en jou boedel beskerm word.

Besigheidskontinuïteit wanneer daar meer as een eienaar is Ideaal gesproke behoort die eienaars van ‘n onderneming, ‘n koop- en verkoopooreenkoms te hê wat die oorlewende eienaars van die kontant sal voorsien om die oorledende eienaar se aandele uit sy of haar boedel te koop. Dit is wenslik dat hierdie ooreenkoms dit sal uitspel dat, indien een van die eienaars sou sterf, die oorlewende besigheidseienaars die oorledende se aandele sal koop teen die lewensdekkingsbedrag of markwaarde, na gelang van watter een die grootste is.

Leningsrekening Voorsiening moet gemaak word vir die leningsrekening van die eienaar van die onderneming. Indien die eienaar van die onderneming ‘n leningsrekening met ‘n kredietsaldo het ten tyde van sy dood, sal die eksekuteer hierdie bedrag van die onderneming moet eis.

Bogenoemde is slegs ter ulistrasie en omsluit nie die totale boedelbeplanningsproses nie. Kontak gerus een van Huis van Oranje se kundige boedelbeplanners vir ‘n volledige annalise van u situasie en ‘n gevolglike behoorlike boedelbeplanningsproses.