Trusts

June 24, 2014

untitled

Wat is ‘n trust?
‘n Trust is ‘n ooreenkoms tussen ‘n eienaar van bates en trustees. Daarvolgens onderneem die trustees dat hulle die trust se bates met die nodige sorg sal bestuur tot voordeel van die begunstigdes. Dit is ‘n doeltreffende en buigsame manier om toe te sien dat bates bewaar bly. Dit verseker ook dat bates in die beste belang van begunstigdes deur aangestelde trustees objektief bestuur en beheer word.

Die konsep van ‘n trust het reeds gedurende die middeleeue ontstaan. Die edelman het sy bates, en onderdane, aan ‘n vertroueling oorgelaat vir solank hy op jagtogte of met oorloë weg was. Die vertroueling (of trustee) het dan volle beheer oor die bates uitgeoefen totdat die edelman terugkeer. Dié stelsel geld, in beginsel, vandag nog.

Die beskerming van jou geliefdes se finansiële belange is van die allergrootste belang in die beplanning van jou boedel. Jy wil seker maak dat jou gesin, en veral minderjarige kinders, versorg sal wees. Jy wil ook toesien dat boedel- en inkomstebelastingverpligtinge so laag as moontlik gehou word, sodat jou erfgename die volle voordele van jou boedel kan geniet.

Dit is uiters belangrik dat die regte trustees aangestel word. Jy moet vertrou dat die trustees altyd in belang van die begunstigdes sal optree en die trust sal bestuur, ooreenkomstig die wetgewing en bepalings van ‘n trustakte.
‘n Trust se administrasie moet deursigtig gedoen word ten einde tevredenheid van al die belanghebbendes te verseker.

Wie benodig ‘n trust?
Minderjarige kinders

Indien ‘n minderjarige ‘n erfgenaam in ‘n boedel is en daar is geen testament nie, of daar is wel ‘n testament maar geen trustklousule nie, moet die erfenis in die Meester van die Hoë Hof se Voogdyfonds inbetaal word. Dieselde gebeur ook indien ‘n minderjarige die begunstigde van die doodsvoordele van ‘n polis is.

Persone wat nie eie belange kan hanteer nie
Indien ‘n persoon weens geestelike- of liggaamlike toestande nie in staat is om hul eie sake te hanteer nie, moet hul bates onder die beskerming van ‘n kurator geplaas word. Die Meester van die Hoë Hof sal toestemming moet gee vir alle uitgawes asook die tipe beleggings wat gemaak mag word.
Ander gevalle waar ‘n trust met vrug gebruik kan word:

In geval van onverdeelbare bates
Sekere bates kan, weens die aard of omstandighede daarvan, nie aan meer as een persoon oorgedra word nie. Die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond, Wet 70/1970, bepaal bv. tans dat landbougrond nie onderverdeel mag word sonder die Minister van Landbou se toestemming nie.
Om belastingbesparing teweeg te bring in geval van:
1. Boedelbelasting
Bates wat na ‘n trust oorgedra is, vorm nie meer deel van jou eie boedel nie. Dit beteken dus dat alle bategroei in die trust plaasvind, en nie in jou eie boedel nie, wat ‘n besparing in boedelbelasting teweeg bring.
2. Kapitaalwinsbelasting
Alhoewel KWB in ‘n trust hoër is, is ‘n trust nog steeds ‘n goeie boedelbeplanning-instrument. Daar is metodes om die KWB op ‘n trustbate af te wentel na die trustbegunstigdes met die gevolg dat KWB dan gehef word teen die koers van ‘n individu.
3. Inkomstebelasting
Indien onuitgekeerde inkomste in die trust gekapitaliseer mag word, sal die trust teen die huidige koers van 40% inkomstebelasting betaal. Alle inkomste wat aan die inkomstebegunstigdes uitgekeer word, sal in sodanige begunstigdes se hande belasbaar wees teen hul normale inkomstebelastingkoers.
Indien jy bates besit wat beter as inflasie groei
Sekere beleggings, soos aandele, effektetrusts en markverwante polisse, het die potensiaal om beter as inflasie in waarde toe te neem. Indien dit in jou eie hande behou word, mag dit tot boedelbelasting aanleiding gee. Sulke bates moet verkieslik in ‘n trust wees ten einde die groei uit jou eie boedel te hou.

Indien jy ‘n komplekse familiesamestelling het
Indien jy geskei is, of indien jy sekere bates in jou familie wil behou, kan dit vererwing bemoeilik en die testament baie ingewikkeld maak. Dit kan tot onnodige vertragings met die afhandeling van jou boedel aanleiding gee.

Om bates te beskerm
‘n Trust kan só gestruktureer word dat dit nie in jou hande vestig nie en daarom nie deel van jou boedel sal vorm nie. Sou jy insolvent raak, kan skuldeisers nie op hierdie bates beslag lê nie.

Lewende trust (inter vivos)
Hierdie trusts is ideaal om groeibates uit jou boedel te hou en is dus ‘n uitstekende medium om boedelbelasting te beperk en bates van geslag tot geslag te beskerm. ‘n Lewende of inter vivos trust tree reeds tydens die oprigter se leeftyd in werking.

‘n Lewende trust ontstaan as ‘n ooreenkoms tussen die oprigter en trustees, en tree in werking met die ondertekening van ‘n trustakte. Die oprigter is die persoon wat die inisiatief neem om ‘n trust te skep en wie gewoonlik die behoefte aan ‘n trust het.

Die belanghebbendes by ‘n lewende trust is die oprigter, trustees, die persone of maatskappy wat die beheer oor die bates neem en die administrasie en bestuur daarvan behartig; en die begunstigdes of persone wie volgens die bepalings van die trustakte geregtig op die inkomste en/of die kapitaal is.
Die trustakte word na ondertekening by die Meester van die Hoë Hof, in wie se jurisduksie die meeste bates geleë is of waar die administrasie van die trust gaan plaasvind, geregistreer. ‘n
Lewende trust kan verskeie vorms aanneem:
Familietrust
‘n Trust wat tot stand kom deur ‘n ooreenkoms tussen die oprigter en die trustees. Bates word aan die trust verkoop en ‘n leningsrekening (skuld) geskep, of bates kan geskenk word met skenkingsbelasting-implikasies. Die trust kan ook ander bates verkry deur aankope of ontvangs van ‘n erfenis.
Liefdadigheidstrust
‘n Liefdadigheidstrust is ‘n besonderse soort trust wat ingevolge die Inkomstebelastingwet as nie-belastingpligtig geklassifiseer kan word. Kapitale lenings word aan ‘n trust gemaak. Die trust word só gestruktureer dat dit geen inkomstebelasting betaal nie. Die trustees maak dan skenkings, namens jou en volgens jou wense, aan liefdadigheidsorganisasies, skole, kerke, ens. Aangesien daar geen inkomstebelasting ter sprake is nie, kan groter bedrae geskenk word.
Sambreeltrust
Dit is ‘n trust wat aan pensioen-, voorsorg-, uittree-annuïteits- en bewaringsfondse asook groepskemas gekoppel word. Hierdeur verkry die trustees van die fonds of skema ‘n bykomende opsie om, in bepaalde gevalle, die sterftevoordele na die trust oor te dra vir bestuur daarvan tot voordeel van die begunstigdes (in meerderheid gevalle vir minderjariges).
Voogdytrust
Hierdie trusts word gestig as ‘n alternatief vir gelde verskuldig aan minderjariges wat, onder sekere omstandighede, in die Meester van die Hoë Hof se Voogdyfonds gedeponeer moet word. Voorbeelde van sulke gelde is opbrengste van begunstigde polisse en kontant-erfenisse waarvoor nie met trusts voorsiening gemaak is nie. ‘n Voogdytrust is gemagtig om voordele uit die Voogdyfonds, van doodseise op lewens- en uitkeerpolisse, en enige ander bron te ontvang en namens minderjarige kinders te bestuur. Dit is ‘n veilige alternatief vir die Voogdyfonds om voordele hierin te betaal pleks van aan die oorblywende voog uit te betaal, wat nie noodwendig in belang van die kind sal optree nie.
Spesiale trust
Hierdie tipe trust, wat teen dieselfde tarief as ‘n natuurlike persoon belas word, kan alleenlik geskep word tot voordeel van ‘n persoon wat aan enige “geestesongesteldheid” soos omskryf in die Wet op Geestesgesondheid, Wet 18 van 1973, of enige ernstige liggaamsgebrek ly. Testamentêre trusts tot voordeel van enige lewende familielid waarvan die jongste 21 jaar is in ‘n belastingjaar kan ook in sekere omstandighede as ‘n spesiale trust klassifiseer.