Maatskappy sekretariële dienste

June 24, 2014

Die inkorporasie van ‘n maatskappy behels die indiening van ‘n memorandum van inkorporasie. Na aanvaarding van die ingediende memorandum van inkorporasie vanaf die inkorporeerders moet die Kommissie die maatskappy registreer en ‘n registrasiesertifikaat aan die maatskappy uitreik. Die registrasiesertifikaat word deur die Kommissie uitgereik as bewys van die inkorporasie en registrasie van die maatskappy. Die registrasiesertifikaat dien as afdoende bewys dat daar aan al die vereistes vir inkorporasie voldoen is. Die nuwe Wet vereis nie dat ‘n sertifikaat om met besigheid te begin soos ingevolge die ou Wet uitgereik moet word nie. ‘n Maatskappy kan nou oor die algemeen begin sake doen sodra hy geregistreer is.

INLIGTING T.O.V. BENODIGDHEDE VIR DIE STIGTING/REGISTRASIE VAN MAATSKAPPYE.

Benodig die volgende inligting vanaf kliënt:

STIG VAN NUWE MAATSKAPPY:

• 5 Name in voorkeurvolgorde vir naamsreservering
• Afskrifte van ID dokumente van betrokke direkteure
• % Aandeelhouding van elke direkteur
• Woon-, besigheids- en posadres van elke direkteur
• Geregistreerde fisiese- en posadres van besigheid
• Finansiële jaareinde

OMSKAKELING VAN BK NA MPY:

• Daar kan verskeie redes wees waarom ‘n Beslote Korporasie in ‘n maatskappy verander word, bv. herorganisasie, groei vereistes, ensomeer. Doen gerus navraag oor wat benodig word hiervoor.

Naams verandering
‘n Naamsverandering deur ‘n maatskappy word hanteer as bloot een van die moontlike wysigings aan die maatskappy se akte van oprigting wat die volgende vereis –

a) ’n Spesiale besluit deur die direkture;
b) Voorgestel deur die direkteure van die maatskappy wat ten minste 10% van die stemregte hou, wat uitgeoefen mag word by die besluit.
c) Na indiening van die nodige dokumentasie by CIPC duur die proses vir naamsverandering tussen twee tot vier weke.

Naamsreservering
Naamsreservering is nie ‘n voorvereistes vir die stig van ‘n nuwe maatskappy nie, dit is egter wenslik want ‘n maatskappy wat gestig word sonder ‘n naam se registrasienommer word outomaties sy naam, waarna dit later dalk weer verander moet word. Voor ‘n maatskappy gestig of ‘n bestaande maatskappy sy naam wil verander moet daar eers n naams reservering gedoen word by CIPC (Maatskappye en Intellektuele Eiendoms Registrasiekantoor). Sodra die naam gereserveer is en CIPC n CoR 9.4 uit gereik het, kan die maat skappy gestig word of die bestaande maatskappy se naam kan verander word Die naamsreservering duur omgeveer een tot twee weke.

Maatskappy Jaaropgawe (CIPC Annual Return)
In term van die maatskappywet moet alle maatskappye en BK’s jaarliks ‘n opgawe by die Maatskappy Registrasie Kantoor (CIPC) indien en die voorgeskrewe fooi betaal om te kontakbesonderhede te bevestig en te bevestig dat die maatskappy steeds handel dryf. By die nie-indiening deregistreer CIPC die maatskappy/BK.
Nie –Winsgewende Organisasies

‘n Nie-winsgewende Organisasie
(afgekort NWO, ook nie-vir-wins, of Artikel 21-maatskappy) is ‘n organisasie wat nie die winste daarvan onder aandeelhouers of eienaars verdeel nie, maar dit eerder aanwend ter bereiking van die doel van die organisasie. Voorbeelde van NWO’s sluit in liefdadigheidsorganisasies, vakbonde, en publieke artistiese organisasies. Die meeste regerings en regeringsagentskappe voldoen aan die definisie, alhoewel hulle in baie lande as ‘n aparte tipe organisasie beskou word en nie kwalifiseer as NWO’s nie.
(In geval van `n Artikel 21 Maatskappy moet daar `n minimum van 7 lede en 2 direkteure wees)
• Registreer NWO’s by die Maatskappye en Intellektuele Eiendoms Registrasiekantoor as ‘n maatskappy wat nie ‘n aandeelkapitaal het nie, en word ingelyf onder Artikel 21 van die Maatskappyewet 61 van 1973, soos aangepas.
• kan NWO’s ook registreer by die Departement van Sosiale Ontwikkeling ten einde fondse van die publiek in te samel as donasies wat aangewend word vir bedryfskapitaal
• Registreer die maatskappy by SARS as ‘n entiteit vrygestel van inkomstebelasting sodat donasies ontvang nie belasbaar is nie. Die organisasie kan dan ook Artikel 18A kwitansies aan skenkers uitreik wat die skenking aftrekbaar vir belasting maak in die hande van die skenker.