Registrasies

June 24, 2014

Hoe om ‘n maatskappy te registreer
Om ‘n nuwe besigheid te begin verg meer as net ‘n goeie idee en ‘n goeie besigheidsplan. ‘n Besigheid moet van die begin af op die regte manier geregistreer word en by die regte instellings registreer om dadelik effektief te wees. In hierdie artikel gaan ons kyk na die stig van ‘n maatskappy en die nodige statutêre registrasies.

Oprigting van maatskappy
‘n Privaat maatskappy moet ten minste een aandeelhouer hê in terme van die nuwe maatskappywet. Indien die besigheid sou bankrot speel, is elkeen se verantwoordelikheid vir skuld beperk tot die geld of bedrag wat hy bygedra het om sy aandele mee te koop. Aandeelhouers deel in die winste in die vorm van dividende. Die maatskappy het ‘n eie regspersoonlikheid, dit wil se die wet sien dit as ‘n regspersoon en die maatskapy is verantwoordelik vir die skuld van die besigheid. Die maatskappy word by die Registateur van Maatskappye in Pretoria geregistreer, maar hoef nie aan die streng wetsvereistes van die publieke maatskappy te voldoen nie.

Registasies by SARS:
• Belasting op toegevoegde waarde BTW (VAT). Registreer vir BTW indien die jaarlike omset meer as een miljoen rand is / sal wees. Vrywillige registrasie kan slegs plaasvind indien daar bewys word dat die jaarlikse omset R50,000 oorskry.

• Werkloosheidsversekeringsfonds WVF (UIF). Hier moet by die Departement van Arbeid in Pretoria aansoek gedoen word om as ‘n werkgewer te registreer. Dit is 1% van salarisse wat die werkgewer betaal en 1% wat die werknemer betaal. Neem kennis dat die betaling tesame met LBS en VHF heffing geskied indien die onderneming vir LBS geregistreer is.

LBS (Pay as you earn, PAYE). Registreer die besigheid by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) vir die oorbetaling van werknemersbelasting wat maandeliks van werknemers se salarisse afgetrek word.

Vaardigheidsheffing (Skills Development Levies – SDL) word aan SARS betaal en is ‘n werkgewerbydrae van 1% van salarisse. Dit is verpligtend wanneer die jaarlikse totale salarisrekening R500,000 oorskry. Hierdie geld word deur die staat gebruik om nuwe werksgeleenthede te skep en om mense op te lei.

Inkomstebelasting op die winste van die maatskappy word jaarliks aan SARS betaal en beloop 28% van die wins, tensy die maatskappy kwalifiseer vir die Kleinsakekorporasie belastingkoerse.

Registasies by Vergoedingskommisaris:
• Alle werkgewers wat een of meer werknemers in diens het is verplig om by die Vergoedingskommissaris te registreer. Dit dien as die werknemer se “versekering” teen die koste wat mag vog wanneer ‘n werknemer ‘n besering aan diens opdoen.
• Daar moet jaarliks ‘n opgawe van verdienste ingedien word, waarna die Vergoedingskommissaris ‘n aanslag uitreik wat dan betaalbaar is binne ‘n sekere tydperk.